Yhdistyksemme

 

Säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja kotipaikka Lappeenranta.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen on tarkoitus toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi Suomesta, työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen- ja fyysisen hyvinvoinnin kohottamisksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista toimintaa, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää iltama- ja informaatiotilaisuuksia, harrastus- ja virkistys- sekä opintotoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita, ottaa vastaan testametteja ja lahjoituksia, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa asianomaisen luvan hankittuaan kahvila- ja ruokalatoimintaa.

3. Jäsenet

Jäseneksi voi liittyä työttömänä työnhakijana olevat. Työttömäksi näissä säännöissä katsotaan työttömät työnhakijat, lomautetut, lyhennettyä työaikaa tekevät, työllistämiskoulutuksessa olevat, työttömyyseläkeläiset sekä yleisillä varoilla määräajaksi työllistetyt. Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, järjesö sekä muu yritys. Myös muu oikeuskelpoinenhenkilö, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä ei suorita jäsenmaksuaan tai noudata yhdistyksen sääntöjä tai toiminnallaan aihettaa vahinkoa tai tuntuvaa haittaa yhdistykselle. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän ei ole edelliseltä vuodelta maksanut jäsenmaksua seuraavan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäseniltä peittävän vuotuisen jäsemaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta sekä toimihenkilöille maksettavista korvauksista päättää syyskokous.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 4-7 jäsentä sekä 2 - 5 yleisvarajäsentä. Hallitus valitaan syyskokouksessa ja sen toimikausi on seuraava tilikausi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta määräajoin tai tarvittaessa, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja tai sihteeri tai hallituksen erikseen määrämä henkilö aina kaksi yhdessä.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle/toiminnantakastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/toiminnantarkastajien tulee antaa lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus, joka myös päättää kokouksien ajan ja paikan. Kokouskutsu on annettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko jäsentiedotteella jokaiselle jäsenelle tai julkaisemalla kutsu paikallisessa lehdessä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa, helmi-maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat.

        1) valitaan kokousvirkailijat:

             a) puheenjohtaja

             b) sihteeri

             c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

             d) ääntenlaskijat

        2) esitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja tilintarkastajien lausunto.

        3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

        4) muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa marraskuun loppuun mennessä käsitellään seuraavat asiat:

         1) valitaan kokousvirkailijat:

              a) puheenjohtaja

              b) sihteeri

              c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

              d) ääntenlaskijat

          2) toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle

          3) valitaan hallituksen puheenjohtaja

          4) hallituksen ja varajäsenten valinta seuraavalle toimikaudelle

              valitaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja yhtä monta varatoiminnantarkastajaa.

          5) päätetään jäsemaksujen suuruudesta ja maksettavista korvauksista, sekä jäseneksi liittyvien yhdistysten jäsenmaksujen        

              suuruudesta

          6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9. Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

         

 

Hallitus 2019

Sami Hongisto, puheenjohtaja

Matti J Tampio, varapuheenjohtaja

Marja Pylkkö, sihteeri/taloudenhoitaja

Kauko Pylkkö, jäsen

Maija Lainpelto, jäsen

Tea Hokkanen, jäsen

Jani Lautanen, jäsen

Reijo Leino, jäsen

Ismo Piiroinen, varajäsen

Ari Lind, varajäsen

Tarja Lind, varajäsen

Veikko Viiru, varajäsen